Asociācijas valde

 Valde sastāv no 6 valdes locekļiem:  

 

 

Valdis Peisenieks
Provakon SIA

Esmu operāciju izcilības piekritējs ar plašu darba pieredzi pakalpojumu sfērā, jo sevišķi banku un IT jomās. Realizējot kārtējos uzlabojumu projektus, pārsvarā, balstos uz Lean un 6 Sigma pamatprincipiem. Ticu, ka ikvienu lietu var paveikt efektīvāk, rūpīgi izsverot potenciālā uzlabojuma lietderīgumu.Ticu, ka izmantojot Lean, 6 Sigma, kā arī citas metodes un standartus, ir iespējams atrast katram atsevišķam uzņēmuma vispiemērotāko operāciju izcilības metodi, kas rezultēsies uzņēmuma finanšu rezultātos. Tāpat ticu, ka ikvienā Latvijas uzņēmumā var lietderīgi izmantot vairākus operāciju izcilības rīkus, tikai par tādiem ir jāuzzin un jāspēj saskatīt to pielietošanas punktus.

 


 

 

 

Vladislavs Sorokins
Procesu uzlabošanas vadītājs Solvay Business Services Latvia SIA

Pieredze LEAN metožu ieviešanā gūta Lexel Fabrika SIA: vairāku montāžas plūsmu pārbūve, izmantojot KAIZEN Blitz metodi, pēc SPS (Schneider Production System) principiem (VSM, ergonomika, MP&H, 5S, SIM (Short Interval Management), Red& Green Trafick sheets, SMED, vizuālās DI saskaņā ar FMEA analīzi); Sperre Baltic: galvenās ražošanas līnijas optimizācija, izmantojot KAIZEN Blitz metodi. Galveno KPI ieviešana un strukturēšana. Personāla motivācija un apmācība. Komunikācijas optimizācija. BEA vadījis BEA laboratorijas HGF Riga un Spectre Latvia, vairākkārt dalījies savā pieredzē BEA pasākumos.

 

 

 

Anita Stukāne
BEA 

Pieredze finanšu sektorā, vadot nodaļu, kur īpaši svarīga ikdienas sastāvdaļa - procesu efektivizācija caur Lean, 5S un baltās tāfeles ieviešanu. Strdājot BEA, nostiprinātas zināšanas par efektivitātes metodēm, padziļināti izpētītas un izprastas biedru vajadzības.

 

 

 

 

 

Karīna Kazmina
DNB banka AS

Karīna Kazmina ir AS DNB bankas Uzlabojumu un atbalsta pārvaldes vadītāja un ir atbildīga par LEAN domāšanas veida ieviešanu un uzturēšanu organizācijā. Ikdienā vada un konsultē darbiniekus procesu uzlabojumu projektu īstenošanā, struktūrvienību produktivitātes uzlabošanā, kā arī organizē LEAN mācības dažāda formāta komandām. Efektīvā procesu pārvaldība bija interesanta vienmēr, ieviešot jaunus bankas pakalpojumus un procesus, LEAN instrumentus uzlabojumos sāka izmantot 2011.gadā.

 

 

 

Baiba Dominiece-Diasa
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Savu profesionālo karjeru uzsākusi uzņēmumā, kas darbojās pēc LEAN principiem. Tas ir devis lielisku pamatu, lai turpinātu darboties efektivitātes jomā. Ikdienā kolēģi un līdzcilvēki tiek aicināti paskatīties pāri savas komforta zonas robežām un uzdrošināties pārbīdīt vēsturiskās ‘’robežas’’ un pieņēmumus. Piemīt pārliecība, ka efektivitāte neaprobežojas tikai ar kādas konkrētas metodes izmantošanu. Tas ir viss, kas atrodas mums apkārt. Tieši tagad ir īstais brīdis pozitīvām pārmaiņām!

 

 

Henrijs Kaļķis
Rīgas Stradiņa Universitāte

Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors. Zinātniskā, pedagoģiskā un praktiskā darbība saistās ar biznesa vadības, LEAN, kvalitātes vadības, ergonomikas un riska vadības risinājumiem organizācijās. Vairāk nekā 60 vietējo un starptautisko zinātnisko publikāciju autors, vairāku grāmatu, mācību metodisko materiālu un monogrāfiju autors un līdzautors. Par biznesa efektivitāti un ergonomiku stažējies Pensilvānijas štata universitātē, ASV.